หน้าแรก

    ฝึกอบรมด้านSafety/ Environment 

SA-1 ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (Confined Space)

SA-2   ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

SA-3   ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง (Height Work)

SA-4   การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)

SA-5   ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป,ลูกจ้างใหม่

SA-6   การขับขี่รถยกเชิงป้องกันเชิงป้องกัน (Forklift Training)

SA-7  ระบบล็อคและเเขวนป้าย LOCK OUT /TAG OUT

SA-8 ระบบขออนุญาตทำงานเพื่อความปลอดภัย (Permit To Work System)

SA-9  ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

SA-10 เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /Safety Team Building

SA-11 บทบาทหน้าที่หัวหน้างานเพื่อความปลอดภัย (Safety Leadership)

SA-12 กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย KYT , BBS  ,CCCF, และอื่น ๆ                                                         SA-13 การตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐาน 

SA-14 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น                                                 SA-15 หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น                                                                                      SA-16 การประเมินความเสี่ยง (RISK  ASSESSMENT)                                                                                    SA-17การอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation)                                                                                        SA-18 ระบบ Process Safety Management (PSM)                                                                                          

 

Energy,ISO

En-1  จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

En-2  การลดพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้า และ หม้อไอน้ำ

ISO-1 ที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO9001

ISO-2 ที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO14001

ISO-3 ที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO 45001

 Soft Skills

SS-01   การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professtional Supervisor)

SS-02  การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

SS-03  การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train The Trainers)

SS-04  เทคนิคการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision)

SS-05  การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก (Positive Thinking for Success)

SS-06  หลักสูตร 5 ส เพื่อพัฒนาองค์กร

SS-07  หลักสูตร KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน

SS-08  การสื่อสารอย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาองค์กร

SS-09 การซ่อมบำรุงอย่างมืออาชีพ (Maintenance System)

SS-10  การสร้าง TEAM WORK เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและมั่นคง

 

 

    • DSC_8076_resize.JPG
      บริษัท ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2555จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งและคณะที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วยดร.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาดร.วัชรินทร์ ...
Visitors: 51,587